Blog Single

Start up

انواع سرمایه گذار جهت شروع یک استارتاپ جهت شروع یک استارتاپ می توان سرمایه را از شیوه های مختلف تامین نمود.گاهی بنیانگذاران یک استارتاپ قادرند با سرمایه خود وارد مسیر کسب و کار شوند و البته گاهی برای این امر نیاز به سرمایه گذار دارند.در این قسمت به طور خلاصه اقسام تامین سرمایه در یک استارتاپ بررسی می نماییم و از آنجا که استارتاپ ها –کسب و کار نوپا در آغاز راه هستند مطمئنا مطالب و مباحث حقوقی و تجاری در این امر روزافزون در حال تحول ،توسعه و پیشرفت است و مسائل جدید و راه حل های جدید تر سبب زیبا تر شدن و قوام آمدن این مباحث خواهد شد : Friends & Family1. =دوستان و خانواده 2 .Banks & Government Agencies بانک ها و آژانس های دولتی= .3Angel Investors سرمایه گذاران توانگر= .4 Angel Groups گروه های توانگر .5 Accelerators & Incubators= شتاب دهنده ها و تسهیل کنندگان رشد .6 Family Offices= ادارات خانوادگی .7 Venture Capital Firms= شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر .8 Corporate Investors= سرمایه گذاران شرکتی

Image placeholder

fahimeh farahany

I finished highschool in 2000 and was accepted in university in English translation and simultaneously I started teahing English in Shokouh English Institute,BA in English translation and BA in LAW.

0 Comments

Leave a comment